REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO
EURODENT STOMATOLOGIA RZESZÓW SP. Z O.O.
W RZESZOWIE

§1
Podstawy prawne funkcjonowania

Podmiot leczniczy działa na podstawie obowiązujących powszechnie przepisów prawa oraz wdrożonych regulacji wewnętrznych, w szczególności:
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633);
2. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 790 z późn. zm.);
3. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.);
4. Aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw wymienionych w pkt 1) – 3) powyżej;
5. Regulaminu;
6. Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16.10.2023 r.

§2
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa:1. firmę podmiotu leczniczego;
2. cele i zadania podmiotu leczniczego;
3. strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego;
4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
5. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
6. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego;
7. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek;
8. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
9. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
10. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;
11. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego.
przez Eurodent Stomatologia Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres siedziby: ul. Leska 4, 35-505 Rzeszów, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001065526, NIP: 8133470996, REGON: 18015666200000 (zwany dalej Podmiot Leczniczy), wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000180831W-18.

§3

Cele i zadania Eurodent Stomatologia Rzeszów Sp. z o.o.

1. Podstawowym celem podmiotu leczniczego Eurodent Stomatologia Rzeszów Sp. z o.o. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
2. Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego Eurodent Stomatologia Rzeszów Sp. z o.o. należy:
 prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej,
 udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
 organizowanie i prowadzenie stomatologicznej oświaty zdrowotnej,
 wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty stomatologiczne,
 współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służy zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami,
 orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 inne zadania zlecone przez Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Eurodent Stomatologia Rzeszów Sp. z o.o.

§4
Miejsce i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie

Eurodent Stomatologia Rzeszów Sp. z o.o.

1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest podmiot leczniczy Eurodent Stomatologia Rzeszów Sp. z o.o. znajdujący się na ul. Leskiej 4 w Rzeszowie.
2. Podmiot leczniczy Eurodent Stomatologia Rzeszów Sp. z o.o. organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki, stomatologii zachowawczej, endodoncji, protetyki, implantoprotetyki, pedodoncji, periodontologii, chirurgii stomatologicznej w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
3. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub przez członków rodziny bądź też osoby trzecie, jak i telefonicznie, za pośrednictwem e-mail, innych komunikatorów, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
5. Podmiot leczniczy Eurodent Stomatologia Rzeszów Sp. z o.o. udziela odpłatnych świadczeń stomatologicznych.
6. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym Eurodent Stomatologia Rzeszów Sp. z o.o. kierują ubezpieczonych na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania.
7. Bez skierowania są udzielane świadczenia na zasadach określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnych.
8. Skierowanie na konsultację, poradę specjalistyczną lub planowaną hospitalizację, musi być poprzedzone badaniami diagnostycznymi, uzasadniającymi uzupełniającymi skierowanie, należącymi do zakresu badań diagnostycznych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
9. Świadczenia zdrowotne udzielane są w lokalizacjach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w następujące dni tygodnia: poniedziałek – piątek (w godzinach 8:30 – 20:00).

§5
Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód lekarza dentysty lub higienistki stomatologicznej, posiadające aktualne uprawnienia i kwalifikacje do ich udzielania oraz spełniające wymagania zdrowotne. Świadczenia zdrowotne udzielane są w poszczególnych komórkach organizacyjnych, zgodnie z profilem medycznym danej komórki.
2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom z najwyższą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi standardami, mając na uwadze przede wszystkim dobro pacjentów, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa. Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych kierują się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami aktualnej wiedzy medycznej oraz etyki zawodowej.
3. Podmiot leczniczy podejmuje działania zmierzające do podnoszenia jakości świadczonych usług, w szczególności przez monitorowanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu oraz dbałość o poszanowanie praw pacjentów.
4. Świadczenia zdrowotne udzielane są pod warunkiem wyrażenia poinformowanej zgody na dane świadczenie zdrowotne przez pacjenta/przedstawiciela ustawowego pacjenta.
5. Świadczenia zdrowotne udzielane są po uprzedniej rejestracji, w ustalonych terminach. Pacjent zobowiązany jest stosować się do terminów umówionych wizyt i niezwłocznie informować recepcję podmiotu leczniczego o okolicznościach mogących skutkować ich niedochowaniem.
6. Rejestracja pacjentów jest dokonywana osobiście przez pacjenta/przedstawiciela ustawowego lub telefonicznie pod nr 606 314 972 pacjent zobowiązany jest podać przy rejestracji swoje dane w zakresie umożliwiającym kontakt ze strony podmiotu leczniczego (numer telefonu, adres e-mail, etc.).
7. Świadczenia zdrowotne umawiane są według kolejności zgłoszeń. Jeśli istnieją ku temu wskazania medyczne, w szczególności w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, lekarz upoważniony przez Zarząd może zadecydować o natychmiastowym udzieleniu świadczeń zdrowotnych. W takiej sytuacji udzielenie świadczenia zdrowotnego następuje poza kolejnością.
8. Podmiot leczniczy dokłada starań, by umówione wizyty odbywały się zgodnie z wyznaczonymi terminami, jednak z uwagi na możliwość przedłużania się innych wizyt lub wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, zastrzegają sobie prawo do ich przesuwania w ramach danego dnia. Podmiot leczniczy zastrzega sobie też prawo do przekładania wizyt na inny dzień w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, w szczególności: udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnego modelu leczenia protetycznego, niedyspozycyjności lekarza, jak również z przyczyn, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w tym z powodu siły wyższej lub z przyczyn, o których mowa w ust. 7 powyżej. O zmianie terminu wizyty podmiotu leczniczego niezwłocznie informuje pacjenta/przedstawiciela ustawowego pacjenta. W przypadkach, o których mowa w niniejszym ustępie, pacjent uprawniony jest do żądania udzielenia świadczenia zdrowotnego w umówionym terminie przez innego lekarza, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn organizacyjnych.
9. Podmiotu leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej przez podmiot leczniczy z pacjentem/przedstawicielem ustawowym pacjenta, przed udzielaniem świadczenia.
10. Przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem oraz w razie potrzeby kieruje na niezbędne badania diagnostyczne w celu ustalenia rozpoznania. Kierując pacjenta na badania diagnostyczne, lekarz poucza pacjenta o ich zakresie, ryzyku i możliwości wystąpienia powikłań, a nadto o obowiązku i terminie zgłoszenia się do podmiotu leczniczego po uzyskaniu wyników badań diagnostycznych.
11. Podmiot leczniczy informuje pacjenta/przedstawiciela ustawowego jakie świadczenia zdrowotne wchodzą lub mogą wejść w zakres zalecanego leczenia, jakie wiąże się z nimi ryzyko i możliwości wystąpienia powikłań, a nadto jaka jest ich przewidywana łączna cena oraz okres trwania. Zakres, rodzaj, okres trwania oraz łączna cena świadczeń zdrowotnych mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stanu zdrowia pacjenta lub z innych przyczyn, które ujawnią się po przekazaniu pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu pacjenta informacji w tym zakresie i z medycznego punktu widzenia będą taką zmianę uzasadniały.
12. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udzielają osobom uprawnionym wyłącznie lekarze. Podmiot Leczniczy chroni dane pacjentów, w szczególności dane zawarte w dokumentacji medycznej, przed osobami nieposiadającymi upoważnienia do zapoznania się z ich treścią. Podmiot leczniczy przetwarza dane osobowe pacjentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
13. Pacjent uprawniony jest do rezygnacji ze świadczeń zdrowotnych oraz cofnięcia zgody na leczenie w każdej chwili.
14. Podmiot leczniczy zachowuje prawo do odmowy udzielenia dalszych świadczeń zdrowotnych, jeżeli okaże się, że pacjent nie może zostać ze względów medycznych zakwalifikowany do dalszego leczenia.
15. W przypadku braku kontynuacji leczenia z przyczyn, za które podmiot leczniczy nie ponosi odpowiedzialności, uiszczona zaliczka na leczenie zostaje przeznaczona na pokrycie kosztów dotychczasowego leczenia, a w przypadku, gdyby koszty te przewyższyły wysokość uiszczonej zaliczki, pacjent zobowiązany jest uiścić podmiotowi leczniczemu brakującą kwotę.

§6
Wysokość opłaty za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej

1. Podmiot leczniczy Eurodent Stomatologia Rzeszów Sp. z o.o. prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
2. Podmiot leczniczy Eurodent Stomatologia Rzeszów Sp. z o.o. udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.
3. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
4. Udostępnienie pierwszej kopii dokumentacji medycznej jest bezpłatne. Kolejna kopia dokumentacji jest wydawana odpłatnie zgodnie z obowiązującymi stawkami na podstawie danych statystycznych kwartalnych GUS.
5. Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych jest odpłatne zgodnie z obowiązującymi stawkami na podstawie danych statystycznych kwartalnych GUS.
6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 na informatycznym nośniku danych.
7. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
8. Udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu następuje w uzgodnionym terminie. Osoba przeglądająca dokumentację medyczną ma prawo robić notatki oraz sporządzać fotokopie za pomocą własnego sprzętu. W czasie przeglądania dokumentacji medycznej obecny jest personel podmiotu leczniczego.

§7
Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

1. Podmiot leczniczy Eurodent Stomatologia Rzeszów Sp. z o.o. udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych wg cennika ogólnie dostępnego, który znajduje się w rejestracji (cennik uproszczony – załącznik Nr 1).
2. Wizyty konsultacyjne, wizyty kontrolne, przeglądy uzębienia oraz usuwanie szwów po zabiegach chirurgicznych są odpłatne zgodnie z dostępnym cennikiem na stronie www oraz na rejestracji.
3. Koszty leczenia płatne są co do zasady po każdej wizycie. W przypadku niektórych świadczeń, pacjent jest zobowiązany do dokonania wpłaty zaliczki bądź zadatku, o czym jest informowany przed rozpoczęciem leczenia – wówczas pozostała część płatna jest po zakończeniu leczenia.

§8
Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego

1. W podmiocie leczniczym Eurodent Stomatologia Rzeszów Sp. z o.o. funkcjonują następujące komórki organizacyjne prowadzące działalność medyczną oraz stanowiska pracy podporządkowane bezpośrednio kierownikowi podmiotu leczniczego:
 gabinety stomatologiczne,
 gabinet ortodontyczny.
2. Do podstawowych zadań gabinetów stomatologicznych należy:
 leczenie zachowawcze,
 chirurgia stomatologiczna,
 protetyka stomatologiczna,
 ortodoncja.
3. Do podstawowych zadań gabinetu ortodontycznego należy:
 profilaktyka,
 leczenie wad zgryzu.
4. Podmiotem leczniczym Eurodent Stomatologia Rzeszów Sp. z o.o. kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik podmiotu leczniczego.
5. Kierownik podejmuje wspólnie ze wspólnikiem decyzje dotyczące podmiotu leczniczego Eurodent Stomatologia Rzeszów Sp. z o.o. i ponosi za nie odpowiedzialność.
6. Podczas nieobecności któregoś ze wspólników zastępuje go drugi wspólnik. W przypadku nieobecności wspólników zastępuje ich upoważniony przez nich pracownik.
7. Do obowiązków i uprawnień wspólników należy między innymi:
 organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
 zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
 podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników podmiotu leczniczego Eurodent Stomatologia Rzeszów Sp. z o.o.
 zachęcanie pracowników/współpracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 zgłaszanie właściwym izbom lekarskim przypadków naruszenia zasad etyki przez podległych pracowników/współpracowników.

§9
Monitoring

1. Podmiot leczniczy stosuje system monitoringu wizyjnego obejmujący pomieszczenia ogólnodostępne budynku zlokalizowanego przy ul. Leskiej 4 w Rzeszowie.
2. Celem wprowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie podmiotu leczniczego oraz mienia np. przed kradzieżą, pożarem i wszelkimi innymi niepożądanymi zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu na terenie podmiotu leczniczego oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić podmiot leczniczy na szkodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).
3. Nagrania z monitoringu są przechowywane maksymalnie przez okres 1 miesiąca licząc od dnia nagrania. Po upływie wskazanego terminu dane podlegają usunięciu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nagranie będzie służyć jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub podmiot leczniczy poweźmie wiadomość, iż nagranie może stanowić dowód w takim postępowaniu – wówczas nagranie będzie przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

§10
Procedura składania skarg

1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo złożyć skargę dotyczącą działania Podmiotu Leczniczego lub ich personelu.
2. Przedmiotem skargi mogą być zarówno uchybienia o charakterze administracyjnym, jak i medycznym, w tym dotyczące naruszenia praw pacjenta.
3. Skargę można złożyć:

  • osobiście – w rejestracji Zakładu Leczniczego;
  • w drodze przesyłki pocztowej;
  •  w drodze wiadomości e-mail na adres: eurodentrzeszow@gmail.com
  •  telefonicznie na nr: 606 314 972

4. Podmiot leczniczy ustosunkowuje się do treści złożonej skargi na piśmie. O sposobie rozpatrzenia skargi podmiot leczniczy niezwłocznie powiadamia skarżącego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, chyba że dochowanie tego terminu okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione. O okoliczności tej podmiot leczniczy poinformuje skarżącego.

§11
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 roku.
2. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.
3. Regulamin jest udostępniany w następujący sposób:

  • na życzenie pacjenta – w recepcji podmiotu leczniczego;
  • na stronie internetowej podmiotu leczniczego.

Zatwierdzam:

Magdalena Niżańska

Tomasz Niżański

Rzeszów, dn. 01.11.2023